TH EN
A A A

จีน : กว่างซีเร่งพัฒนาสายพันธุ์ผลไม้ อาจส่งผลผู้ส่งออกไทย

3 กันยายน 2557    4832 ครั้ง

                มณฑลกว่างซี ของจีน เตรียมเพิ่มจำนวนสายการผลิตเพื่อจัดการผลไม้ 100 สายการผลิต พร้อมติดตั้งระบบห้องเย็นในแหล่งผลิตที่สร้างเพิ่มขึ้นใหม่อีก 100 แห่งในปี 2558  ซึ่งจะช่วยรองรับการจัดการผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านตัน และเก็บรักษาผลไม้ได้เพิ่มขึ้นอีก 5 แสนตัน ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ผลไม้เพิ่มเติม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยในตลาดจีนได้รับผลกระทบในอนาคตอันใกล้
                ในแต่ละที่ผู้ประกอบการจีนมีการนำเข้าแก้วมังกรจากประเทศเวียดนามผ่านด่านทางบกในมณฑลกว่างซีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้พบว่าปริมาณผลผลิตที่ผ่านมา การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของกว่างซี เพิ่มขึ้นจาก 5 แสนตัน เป็น 2.2 ล้านตัน ภายในระยะเวลา 10 ปี

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?