TH EN
A A A

สหรัฐฯรายงานสรุปการระบาด PED ถึงกลางเดือน ส.ค. 57

2 กันยายน 2557   

                เครือข่ายห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (NAHLN) สหรัฐฯ รายงานพบสุกรที่ติดเชื้อไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea (PED) ซึ่งเป็นเชื้อสกุล Corona virus จากการเก็บตัวอย่าง 790 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2557  ผลการสุ่มตัวอย่างจากฟาร์มเลี้ยงสุกรตัวอย่างของสมาคมสัตวแพทย์สุกรสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 แบ่งสุกรที่ติดเชื้อตามช่วงอายุได้ดังนี้
                   - สุกรที่ยังไม่หย่านม พบ 1,754 ตัวอย่าง จากตัวอย่างฟาร์ม 3,913 ฟาร์ม คิดเป็น 39%
                   - สุกรหย่านมแล้ว พบ 1,409 ตัวอย่าง จากตัวอย่างฟาร์ม 4,088 ฟาร์ม คิดเป็น 31%
                   - สุกรรุ่น/สุกรขุน พบ 1,393 ตัวอย่าง จากตัวอย่างฟาร์ม 4,736 ฟาร์ม คิดเป็น 23%
                   - สุกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ พบ 651 ตัวอย่าง จากฟาร์มตัวอย่าง 2,354 ฟาร์ม คิดเป็น 21%
                   - สุกรที่ไม่สามารถระบุช่วงอายุ พบ 11 ตัวอย่าง จากฟาร์มตัวอย่าง 84 ฟาร์ม คิดเป็น 13%
                ทั้งนี้พื้นที่รัฐที่พบปัญหาโรค PED เป็นจำนวนมาก ได้แก่ รัฐ Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Indiana, Ohio Kansas, Missouri, Michigan, Nebraska, South Dakota
                โรค PED ถือเป็นโรคระบาดในสุกรอาจส่งผลให้ลูกสุกรวัยอ่อนตายถึง 100% ซึ่งในสหรัฐฯพบการระบาดเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2556 และเกิดการระบาดในพื้นที่ทั้งสิ้น 30 รัฐ


ที่มา : The Pig Site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?