TH EN
A A A

เตือนผู้ประกอบการไทย EU คุมเข้มตรวจเชื้อ Salmonella ที่ปนเปื้อนในสัตว์ปีก

29 สิงหาคม 2557    4858 ครั้ง

                สหภาพยุโรปมีมาตรการตรวจสอบควบคุมเชื้อ Samonella ในสินค้าสัตว์ปีกที่เข้มงวดเป็นอย่างสูง เพื่อปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยอาหารให้แก่ผู้บริโภค สำหรับสินค้าไก่ดิบ ได้ยกระดับความเข้มงวดของมาตรการควบคุมเชื้อ Samonella อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ห้ามการวางจำหน่ายสินค้าไก่ดิบในตลาดสหภาพยุโรป หากตรวจพบเชื้อ Samonella ในตัวอย่างเนื้อไก่ดิบที่สุ่มตรวจจำนวนกรัม 25 ตามหลักเกณฑ์ “Samonella absence in 25 grams”
                 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดกฎระเบียบด้านการควบคุมและวิธีการสุ่มตรวจเชื้อ Samonella ของสหภาพยุโรป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าเนื้อไก่ดิบส่งออกออกจากไทย เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปอย่างเคร่งครัด ได้ที่ :

- Regulation (EC) NO 2160/2003 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2160-20130701&rid=1
- Commission Regulation (EC) NO 2073/2005 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02005R2073-20140601&qid=1408960468202&from=EN

 
ที่มา : สปษ.บรัสเซลส์ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?