TH EN
A A A

Northern Territory มั่นใจโคไม่ได้เป็นโรค FMD และปากเท้าเปื่อย!

7 สิงหาคม 2557   

                หัวหน้าสัตวแพทย์จากหน่วยงานสำนักงานด้านการเกษตรและประมงของรัฐ Northern Territory ของออสเตรเลียกล่าวถึงประเด็นที่ผู้นำเข้าโคของออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศในเอเซีย เช่น อินโดนีเซีย ได้ให้ความสำคัญต่อการแสดงสถานะการปลอดโรคปศุสัตว์ร้ายแรง ได้แก่ FMD และโรควัวบ้า ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มผู้ตรวจสอบจากประเทศคู่ค้า เช่น อินโดนีเซีย จีน และไทย เดินทางมาตรวจสอบและศึกษาระบบการกักกันโรค
                แม้ว่าออสเตรเลียจะไม่เคยพบรายงานการระบาดของโรคเหล่านี้ ทว่า การพิสูจน์การปลอดโรคโดยการตรวจสอบ มีความจำเป็นสำหรับมาตรการการกักกัน/การนำเข้า ฯลฯ ของทั้งปศุสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อวัวของออสเตรเลีย ในการนี้สำนักงานด้านการเกษตรและประมงของรัฐ Northern Territory ได้แสดงความมั่นใจว่าโรคดังกล่าวไม่พบการแพร่ระบาดในรัฐ Northern Territory เนื่องจากหน่วยงานได้ติดตามเฝ้าระวังและพิสูจน์โรคอย่างต่อเนื่อง


ที่มา : ABC Rural  สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?