TH EN
A A A

AQSIQ ประกาศขั้นตอนยื่นขอตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ส่งเข้าจีนครั้งแรก

22 กรกฎาคม 2557   

                กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้กำหนดมาตรการสำหรับสินค้าเกษตรที่มีความประสงค์จะส่งออกไปจีนครั้งแรก  หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 จีนได้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวจีนในการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากต่างประเทศ ประกอบกับเป็นการป้องกันปัญหาอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานในจีน อันจะสร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของจีน
                มาตรการและขั้นตอนที่ AQSIQ กำหนดมีดังนี้
                 1. กรณีมีความสนใจส่งออกสินค้าเกษตรมายังจีน หน่วยงานผู้มีอำนาจ (CA) ของประเทศผู้ส่งออก จะต้องยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการไปยัง (AQSIQ) โดยจะต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท วัตถุประสงค์ และข้อมูลของผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
                 2. AQSIQ จะส่งแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินค้าไปยังประเทศผู้ส่งออกเพื่อตอบแบบสอบถาม
                 3. หลังจากที่ได้รับการตอบแบบสอบถาม AQSIQ จะรวบรวมข้อมูลและให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินค้า ทั้งนี้ระหว่างการประเมินผล หากมีความจำเป็น AQSIQ จะดำเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประเทศผู้ส่งออก โดยการประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสถานที่ตรวจสอบกักกันของประเทศผู้ส่งออกหรือไม่
                 4. หลังจากกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินค้า AQSIQ จะพิจารณาความจำเป็นในการเสนอให้จัดทำร่างพิธีสารหรือข้อกำหนดด้านการกักกันการนำเข้าสำหรับสินค้าที่จะนำเข้ามายังประเทศจีน และจัดการหารือทั้งสองฝ่ายต่อไป
                 5. เมื่อบรรลุข้อตกลงในพิธีสารหรือข้อกำหนดกักกันแล้ว จะเริ่มให้มีการค้าสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในพิธีสาร
                ทั้งนี้ มาตราที่ 65 ของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของจีน ได้กำหนดให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ส่งออกอาหารไปยังจีนต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานตรวจสอบและกักกันโรคเพื่อการส่งออกและนำเข้าของจีน แม้สินค้านั้นจะเคยมีการส่งออกไปจีนแล้วก็ตาม โดยจีนจะทยอยจัดระเบียบการขึ้นทะเบียนสินค้าเป็นรายชนิด และปัจจุบันจีนดำเนินมาตรการข้างต้นกับทุกประเทศที่จะส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีน ทั้งสินค้าที่ประสงค์ส่งออกครั้งแรก รวมถึงการขึ้นทะเบียนข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรที่เคยมีการส่งออกไปจีน โดยขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวในสินค้าหลายรายการ เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ที่ทำมาจากพืช นมและผลิตภัณฑ์นม ผลไม้แปรรูปอบแห้ง อาหารที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ (ไข่อาร์ทีเมีย : Brine Shrimp Eggs) เป็นต้น

 

ที่มา : AQSIQ  สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?