TH EN
A A A

กีวีประกาศ กม.อาหาร ใหม่ คาดระเบียบลูกพร้อมรองรับปี 59

18 กรกฎาคม 2557   

                นิวซีแลนด์ประกาศกฎหมายอาหาร Food Act 2014 ที่ผ่านพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีเครื่องมือบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารตามระดับความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์
                กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Ministry of Primary Industries : MPI) ของนิวซีแลนด์ ได้เผยแพร่กฎหมายอาหาร Food Act 2014 ในเว็บไซต์ Parliamentary Counsel Office โดยกำหนดเปิดรับข้อคิดเห็นจากสาธารณชนอย่างเป็นทางการประมาณช่วงปลายปี 2557 - ต้นปี 2558 ทั้งนี้ MPI ได้วางแผนการร่างกฎระเบียบ พัฒนาเครื่องมือ และคำแนะนำในการปฏิบัติ ให้ทันตามกำหนดบังคับใช้ Food Act ฉบับใหม่ในวันที่ 1 มีนาคม 2559
                กฎหมาย Food Act 2014 ให้ความสำคัญต่อการที่ผู้ประกอบการผลิตอาหารซึ่งมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารในระดับสูง อาทิ อุตสาหกรรมตัดแต่งเนื้อสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหารทะเล จะต้องปฏิบัติงานตาม Food Control Plan (FCP) ซึ่งอาจใช้แผนต้นแบบของ MPI หรือผู้ประกอบการจะเสนอแผนการปฏิบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนก็ได้ ส่วนผู้ประกอบการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงปานกลาง เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดNational Programmesของนิวซีแลนด์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับ
                Food Act 2014 ยังได้กำหนดการอนุโลมเป็นพิเศษสำหรับการผลิตอาหารพื้นเมืองภายในประเทศ โดยมีข้อบังคับเฉพาะในส่วนของสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหาร ทั้งยังกำหนดให้ผู้ประกอบการที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง ได้รับการลดหย่อนความถี่ในการเข้าตรวจสอบจากภาครัฐ แต่หากพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด MPI ก็จะเพิ่มความถี่ในการเข้าตรวจสอบเช่นกัน
                ทั้งนี้ กฎหมาย Food Act 2014 จะมีผลบังคับใช้แทนที่ Food Act 1981 นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของกฎหมายข้างต้นจะทำให้กฎระเบียบ Food Hygiene Regulations 1974 ยกเลิกการบังคับใช้ด้วย ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

  - Food Act 2014 : http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0032/latest/DLM2995811.html
  - Food Act 1981 : http://www.legislation.govt.nz/act/public/1981/0045/latest/DLM48687.html
  - Food Hygiene Regulation 1974 : http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/1974/0169/latest/DLM42658.html

 

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (MPI) นิวซีแลนด์ สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?