TH EN
A A A

ผู้ดีชี้ระเบียบ Novel Food เปิดกว้างผัก-ผลไม้ใหม่ไปอียู

26 มิถุนายน 2557    4825 ครั้ง

                ผู้เชี่ยวชาญด้าน Novel Food (อาหารชนิดใหม่, อาหารที่ผลิตโดยใช้นวัตกรรม) ของสหราชอาณาจักร ให้ความเห็นต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ Novel Food ของสหภาพยุโรป ว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าผลไม้ชนิดใหม่จากต่างประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรอื่นๆ
                สหภาพยุโรป (EU) อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎระเบียบ Novel Food เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากของกระบวนการยื่นขออนุญาตก่อนเข้าสู่ตลาด ซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบ Novel Food ของ EU ก่อนการนำเข้า จะต้องมีเอกสารยืนยันผลการทดสอบทางพิษวิทยา และการทดลองในสัตว์ รวมไปถึงต้องผ่านกระบวนการพิจารณาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน
                จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิดความร่วมมือขององค์กรกว่า 50 องค์กรตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบ ลดขั้นตอนความยุ่งยาก และอำนวยความสะดวกต่อการนำเข้าสินค้า Novel Food ที่ผู้บริโภคใน EU ต้องการ เช่น ผลไม้เขตร้อน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และสินค้าเกษตรอื่นๆ จากภูมิภาคทั่วโลก
                กฎระเบียบหลักด้าน Novel Foodของ EU ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ Regulation (EC) 258/97 และ Commission Regulation (EC) No 1852/2001ก่อนหน้านี้สินค้าไทยเคยประสบปัญหาการนำเข้าไปยังประเทศสมาชิกกลุ่ม EU หลายรายการ เช่น น้ำมันงาในผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนประกอบของแห้วในติ่มซำ และผิวมะกรูดในส่วนผสมเครื่องแกง

 

ที่มา : FoodNavigator, FoodManufacture สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?