TH EN
A A A

เกษตรอินทรีย์ไทยมีศักยภาพ เตรียมผลักดันเป็นฮับอาเซียน

28 พฤษภาคม 2557   

                สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเผย ข้าวอินทรีย์หรือข้าวออร์แกนิก รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไปถึง 1-2 เท่า

                จากการสำรวจของสมาคมฯ ในปี 2554 ไทยมีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ประมาณ 2.2 แสนไร่ คิดเป็นสัดส่วน 0.17% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาศักยภาพเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน พบว่าไทยและมาเลเซียมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิต โดยเฉพาะการที่ไทยมีข้อได้เปรียบทางด้านแหล่งผลิตและการแปรรูป

                อนึ่ง การเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ของไทยที่ผ่านมายังติดปัญหา ทั้งในด้านการขาดความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์และการประกันราคารับซื้อ และควรมีการส่งเสริมความเข้าใจของผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนของเกษตรกร

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?