TH EN
A A A

เวียดนาม บังคับใช้ VietGAP ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลา Tra

15 พฤษภาคม 2557    4845 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 รัฐบาลเวียดนามได้ออกประกาศ Government's decision No 36/2014/ND-CP ให้ผู้เพาะเลี้ยงปลา Tra ปฏิบัติตามมาตรฐาน VietGAP เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของปลา Tra โดยมีประเด็นสำคัญคือ ผู้เพาะเลี้ยงปลา Tra จะต้องได้รับการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงจากคณะกรรมาธิการภาคประชาชน (People’s Committees) ในเขตท้องที่ และในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลา Tra จะต้องมีการติดฉลากเพื่อระบุข้อมูลน้ำหนักสุทธิ สารเคมีหรือสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้นำเข้ารวมถึงมาตรฐานภายในประเทศ ในส่วนของผู้ส่งออก จะต้องมีการลงทะเบียนและเปิดเผยข้อมูลการส่งออกให้กับสมาคมผู้ผลิตปลา Tra ของเวียดนาม (Vietnam Tra Fish Association: VTFA)

                อนึ่ง VietGap เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมมาตรฐานสากล (GlobalGAP และ ASC) โดยเน้นให้ความสำคัญใน 4 ด้าน คือ 1) การควบคุมโรค 2) คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 3) สวัสดิภาพสังคม และ 4) การตรวจสอบย้อนกลับ

                ทั้งนี้ ประกาศ Government's decision No 36/2014/ND-CP จะมีผลบังคับใช้วันที่ 20 มิถุนายน 2557 และกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านภายในปี 2558 โดยผู้ประกอบการทุกรายจะต้องปฏิบัติตาม VietGAP หรือได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่ทางการเวียดนามยอมรับ

ที่มา : VietNamPlus สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?