TH EN
A A A

อียูออกกฎระเบียบฟิล์มเซลลูโลสที่เป็นวัสดุสัมผัสกับอาหาร

3 สิงหาคม 2550    4819 ครั้ง
• กฎระเบียบใหม่นี้ออกแนวทางเพิ่มเติมเพื่อใช้ควบคู่กับกฎระเบียบแม่บทเรื่องวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณและกำจัดสารปนเปื้อนในภาชนะและบรรจุภัณฑ์ให้หมดไปจากวงจรอาหาร  โดยกำหนดมาตรการสำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มเซลลูโลส  (Regenerated cellulose film )ซึ่งได้แก่ แผ่นวัสดุบางผลิตจากเซลลูโลสที่สกัดจากไม้หรือฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ มีการผสมสารอื่นลงในวัสดุหรือเคลือบบนพื้นผิวเพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ในรูปแบบ ดังนี้
         (1) regenerated cellulose film ไร้สารเคลือบ
          (2 ) regenerated cellulose film ที่เคลือบด้วยเซลลูโลส
          (3)  regenerated cellulose film ที่เคลือบด้วยพลาสติก
• วัสดุในข้อ (1) และ (2) ต้องผลิตตามเงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้สารหรือกลุ่มสารตามภาคผนวกที่ 2 อย่างไรก็ตาม สามารถใช้สารอื่นได้หากนำมาใช้เป็นสารให้สีและสารยึดเหนี่ยวที่ตรวจสอบได้ว่าไม่มีการเคลื่อนย้ายเข้าไปสู่หรือปนเปื้อนในอาหาร
• วัสดุตามข้อ (3) ก่อนนำมาเคลือบต้องผลิตตามเงื่อนไขและข้อจำกัดการใช้สารหรือกลุ่มสารตามภาคผนวกที่ 2 สำหรับการผลิตสารเคลือบต้องใช้สารหรือกลุ่มสารตามภาคผนวกที่ 2 และ 6 ภายใต้กฎระเบียบ 2002/72/EC เท่านั้น ทั้งนี้ พลาสติกที่นำมาเคลือบ regenerated cellulose film ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการตรวจสอบสาร phthalates ภายใต้มาตรา 2, 7 และ 8 ของกฎระเบียบ 2002/72/EC
• พื้นผิวของ regenerated cellulose film ที่มีการตีพิมพ์ห้ามสัมผัสกับอาหารโดยเด็ดขาด
• การวางจำหน่ายวัสดุ regenerated cellulose film ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสกับอาหารยกเว้นขั้นขายปลีกต้องมีเอกสารสำแดงการผลิตตามเงื่อนไขมาตรา 5 ของกฎระเบียบ 1935/2004 กำกับการวางจำหน่ายสินค้า ในขณะเดียวกันวัสดุและบรรจุภัณฑ์ regenerated cellulose film เพื่อการนำมาใช้ในกรณีพิเศษต้องติดฉลากระบุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย
กฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่   20 กรกฎาคม 2550 และถือเป็นการยกเลิกกฎระเบียบที่ 93/10/EEC
 
ที่มา  : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?