TH EN
A A A

สหภาพยุโรป (EU) ออกข้อเสนอกฏระเบียบเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่

2 เมษายน 2557   
                คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้เผยแพร่ข้อเสนอกฏระเบียบใหม่ว่าด้วยการผลิตและฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปรับปรุงใหม่โดยคำนึงถึงข้อกังวลของทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ผลิตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฏระเบียบ และความเข้มงวดในการควบคุม เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของเกษตรกรรายย่อย รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเพิ่มความโปร่งใสของกฏระเบียบ
                ทั้งนี้ ตลาดเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรปมีการขยายตัวถึง 4 เท่าในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ข้อเสนอดังกล่าวที่ส่งไปยังสภายุโรปและคณะมนตรียุโรป เป็นข้อเสนอที่ร่างขึ้นจากการรับฟังความคิดเห็นที่เริ่มในปี 2555 จากฝั่งผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งในสหภาพยุโรปและนานาชาติ
 
 
ที่มา : ChinaDaily  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?