TH EN
A A A

อังกฤษเตรียมใช้ระเบียบตรวจเนื้อหมูฉบับใหม่เดือน มิ.ย.

28 มีนาคม 2557   

                หน่วยงานมาตรฐานอาหารสหราชอาณาจักร (Food Standards Agency: FSA) เปิดรับข้อคิดเห็นสำหรับกฏระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วยการตรวจสอบเนื้อหมู ซึ่งเตรียมจะบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2557 โดยกฎระเบียบฉบับใหม่จะมุ่งเน้นความสำคัญของการตรวจสอบแบบ visual inspection เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อซึ่งได้รับการยืนยันว่าเกิดจากกระบวนการตรวจสอบแบบ hands-on inspection
                ทั้งนี้ การเปิดรับข้อคิดเห็นของกฎระเบียบใหม่ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 มีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหน่วยงานมาตรฐานอาหารคาดหวังที่จะปรับปรุงวิธีการตรวจสอบดังกล่าวให้ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 

ที่มา : FarmingUK สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?