TH EN
A A A

จีนลดการนำเข้า เนื่องมาจากการระบาดของไข้หวัดนก

24 มีนาคม 2557   
                จีนคาดการณ์การนำเข้าเนื้อไก่ปรุงสุกของปี 2557 ลดลง และการส่งออกจะเพิ่มขึ้น 4% สำหรับผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทาน ต่ำกว่าประมาณการของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) 6%หรือได้ผลผลิตประมาณ 12.9 ล้านตัน เนื่องจากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 มีความเสียหายคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 210.47 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ที่มีมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 9.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 318.62 ล้านบาท) นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณบริโภคของผู้บริโภคชาวจีนลดลง โดยในปี 2557 คาดว่าจีนนำเข้าเนื้อไก่ปรุงสุกทั้งสิ้น 235,000 ตัน ต่ำกว่าคาดการณ์ของ USDA อยู่13% หรือ 270,000 ตัน  อนึ่งฮ่องกงได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลา 4 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
 

ที่มา : The poultry site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?