TH EN
A A A

จับตากฎหมาย Farm bill ของสหรัฐฯ กับผลกระทบต่อสินค้าประมงไทย

6 มีนาคม 2557   
                สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครนิวยอร์ก เปิดเผยถึงกฎหมาย Farm bill ฉบับใหม่ของสหรัฐฯ ว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความสำคัญต่อสินค้าเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ซึ่งสินค้าของไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ เช่น ปลาดุก ปลานิล กุ้ง โดยสำหรับสินค้าปลาดุกนั้น ยังไม่น่ากังวล เนื่องจากไทยส่งออกปลาดุกไปยังสหรัฐฯ เป็นจำนวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 75% และในส่วนของปลานิลนั้น ไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯ เป็นอันดับรองจากจีนและอินโดนีเซีย หากมีการตรวจสอบเข้มข้น ก็จะส่งผลกระทบกับทั้งสองประเทศนี้ก่อน ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถึงปี 2561 โดยภาพรวมอาจจะมีผลต่อสินค้าปศุสัตว์ไทย เนื่องจากมีโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการเงิน การวิจัยพัฒนาพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ และการให้สินเชื่อการส่งเสริมด้านการค้า ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรของสหรัฐฯ และหากในอนาคตมีการขยายการตรวจสอบสายพันธุ์สินค้าประมง เช่น ปู และกุ้ง ไทยอาจจะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกุ้งที่มีการส่งออกไปยังสหรัฐฯ จำนวนมาก ซึ่งในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกสูง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (391,080 ล้านบาท)

 
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ สรุุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?