TH EN
A A A

สหรัฐฯ ตั้ง USDA-AMS เป็นผู้รับรองอาหารสัตว์ส่งออก

26 กุมภาพันธ์ 2557   

                กระทรวงเกษตร (USDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้บรรลุข้อตกลงในการให้หน่วยงาน Agricultural Marketing Service (AMS) สังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
                ทั้งนี้ หน่วยงาน AMS จะมีอำนาจในการตรวจสอบ ขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองการส่งออกอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง ทำให้ปัจจุบัน AMS สามารถรับรองการส่งออกอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้หลายประเภท รวมทั้งอาหารสัตว์แบบผสม วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ และกากพืชอาหารที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอล (DDGS) และเตรียมพัฒนาระบบการออกใบรับรองสุขอนามัยให้เป็นไปตามระเบียบหน่วยงานกำกับด้านสุขอนามัย AQSIQ ของจีน ว่าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์แปรรูปจากพืช (Decree 118) ในอนาคต

 

ที่มา : AllAboutFeed  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?