TH EN
A A A

สหรัฐฯ ประกาศร่างระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วยการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

25 กุมภาพันธ์ 2557   
                หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (US Environmental Protection Agency: EPA) ได้ประกาศร่างระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ผลิต โดยมีจุดประสงค์ในการปกป้องผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยรอบบริเวณ เนื่องจากการศึกษาประชากรสหรัฐฯ พบว่าผู้อยู่อาศัยโดยรอบมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด leukemia และ myeloma หรือมะเร็งผิวหนัง ในอัตราที่สูงกว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ผลิต ระเบียบฉบับใหม่จึงได้กำหนดให้ต้องมีการฝึกอบรมการป้องกันภัยจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชทุกปี จากฉบับเดิมกำหนดให้ฝึกอบรมทุก 5 ปี และกำหนดให้ติดป้ายคำเตือนอันตรายต่อผู้ที่จะเข้าพื้นที่ที่เพิ่งใช้สารกำจัดศัตรูพืช ห้ามไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้สารกำจัดศัตรูพืชยกเว้นเป็นสมาชิกครอบครัวเจ้าของพื้นที่ผลิต และปรับขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยจากพื้นที่ที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชจากเดิม 25 ฟุต เป็น 100 ฟุต โดยเตรียมเปิดรับข้อคิดเห็นจากสาธารณชนก่อนประกาศเป็นร่างระเบียบฉบับสุดท้าย
 
 
ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?