TH EN
A A A

นักวิจัยสหรัฐฯ แนะจำกัดสัดส่วนการใช้ DDGS ในอาหารไก่เนื้อ

13 กุมภาพันธ์ 2557    4882 ครั้ง

                นักวิจัยจาก NC State University ของสหรัฐฯ ได้รายงานผลการวิจัยผลกระทบของสัดส่วน DDGS (กากธัญพืชที่เป็นผลพลอยได้จากการหมักเอทานอล) ที่ผสมในอาหารของไก่เนื้อ โดยวิเคราะห์ค่าพลังงานการเผาผลาญของ DDGS ต่อคุณภาพอาหารเม็ด ความสามารถในการย่อยสลายสารอาหาร โอกาสในการเกิดบาดแผลที่อุ้งเท้า และสมรรถภาพการดำรงชีวิต เป็นเวลา 49 วัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มสัดส่วนของ DDGS ในอาหารไก่เนื้อจนถึงระดับ 30% เมื่อคำนวณบนฐานของปริมาณสัดส่วนโปรตีน จะทำให้คุณภาพอาหารเม็ดลดลง ทั้งยังทำให้น้ำหนักของไก่เนื้อ อัตราการแลกเนื้อ การย่อยโปรตีนลดลง รวมทั้งมีโอกาสที่จะเกิดบาดแผลที่อุ้งเท้ามากกว่าปกติ และพบว่าสัดส่วนของ DDGS ที่จะไม่ส่งผลหรือมีผลกระทบน้อยมากต่อสมรรถภาพการดำรงชีวิตคือไม่เกิน 15%

 

ที่มา : AllAboutFeed สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?