TH EN
A A A

อังกฤษเตรียมปรับปรุงระเบียบปริมาณส่วนประกอบเนื้อสัตว์ในอาหาร

3 กุมภาพันธ์ 2557   

                กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทของสหราชอาณาจักร (Defra) เตรียมพิจารณาการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดปริมาณขั้นต่ำของเนื้อสัตว์ที่อยู่ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อบด (เบอร์เกอร์) และไส้กรอก เป็นต้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการติดฉลากที่เตรียมมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2557 โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านการบด มีข้อกำหนดในระเบียบฉบับใหม่ได้บังคับการติดฉลากเพื่อแสดงสัดส่วนของไขมันและคอลลาเจน และปรับข้อกำหนดการติดฉลาก "lean" หรือ "เนื้อแดง" ได้ในกรณีที่มีปริมาณไขมันไม่เกิน 7% และคอลลาเจนไม่เกิน 11% จากเดิมที่อนุญาตให้ติดฉลากได้เมื่อมีปริมาณไขมัน 15% และคอลลาเจน 15%

                ทั้งนี้ Defra จะเปิดรับข้อคิดเห็นในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557

 

ที่มา : TheGrocer.UK  สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?