TH EN
A A A

เม็กซิโกประกาศห้ามล่าฉลามขาวเป็นการถาวร

3 กุมภาพันธ์ 2557   
               กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ การพัฒนาชนบท การประมง และอาหารของเม็กซิโก (SAGARPA) ได้ประกาศห้ามล่าฉลามขาว (Carcharodon carcharias: Great White Shark) ในเขตน่านน้ำของเม็กซิโกเป็นการถาวร โดยระบุข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่จับฉลามขาวได้โดยไม่ตั้งใจจากการทำประมง จะต้องปล่อยฉลามขาวดังกล่าวกลับลงสู่ทะเลด้วย
              การปรับปรุงดังกล่าวเป็นผลมาจากสถาบันการประมงแห่งชาติ (INAPESCA) ของเม็กซิโกได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับฉลามขาวว่า ปลาชนิดดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้ช้า ทั้งยังมีระยะเวลาช่วงเจริญพันธุ์และความสามารถในการแพร่พันธุ์ต่ำ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้
              ทั้งนี้ การห้ามล่าฉลามขาวในน่านน้ำเม็กซิโกได้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2557
 
 
 
ที่มา : TheFishSite  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?