TH EN
A A A

ผู้ผลิตสหรัฐฯ คิดค้นสารเคลือบอินทรีย์สำหรับอาหารเสริม

3 กุมภาพันธ์ 2557   
                บริษัทผู้ผลิตในสหรัฐฯ ได้คิดค้นสารเคลือบแบบใส (clear coating) ที่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม โดยมีส่วนประกอบหลักผลิตจากพืชที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยาที่จะสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ American Herbal Products Association (AHPA) ได้ง่ายขึ้น โดยข้อกำหนดที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน 2556 ได้ระบุรูปแบบการติดฉลากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ไว้ 4 ระดับ โดยผู้บริหารของ AHPA ประเมินว่าข้อกำหนดในระดับที่ 3 หรือ "made with organic" ที่กำหนดให้ส่วนประกอบอย่างน้อย 70% ต้องเป็นส่วนประกอบอินทรีย์นั้นจะมีความเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริมในปัจจุบัน
                ปัจจุบันสารเคลือบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา แม้จะผลิตจากพืช แต่ก็ผลิตโดยผ่านกระบวนการแปรรูปทางเคมีหลายขั้นตอน ซึ่งในการผลิตอาหารเสริมแบบเม็ดหรือแคปซูล น้ำหนักของสารประกอบออกฤทธิ์มักมีปริมาณเป็นสัดส่วนน้อยมากในหลักไม่กี่มิลลิกรัม ดังนั้น สารที่ใช้เป็นตัวนำหรือสารให้ความคงตัวอื่นๆ จึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และส่งผลต่อการตีความผลิตภัณฑ์ว่าจะสามารถอยู่ภายใต้ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้หรือไม่
 
 
ที่มา : NUTRAingredients สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?