TH EN
A A A

EU แก้ไขบัญชีรายชื่ออาหารสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสัตว์

3 กุมภาพันธ์ 2557    4823 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 EU ประกาศกฏระเบียบใหม่ (No.5/2014) ว่าด้วยการแก้ไขบัญชีรายชื่ออาหารสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสัตว์โดย
                  1. เพิ่มข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับอาหารบำรุงสัตว์ ว่า “ในกรณีที่อาหารสัตว์เพื่อการรักษาฟื้นฟูวางจำหน่ายในรูปแบบอาหารก้อน (bolus)”  ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารสัตว์ หรืออาหารเสริมที่ให้สัตว์กิน (oral administration) อาหารสัตว์ดังกล่าวจะต้องติดฉลากระบุระยะเวลาสูงสุดในการออกฤทธิ์ต่อเนื่อง และอัตราการปลดปล่อยสารเสริม (additive) ที่ได้นับต่อวันตามข้อกำหนดของค่าตกค้างสูงสุดในอาหารเสริม ทั้งนี้หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถเรียกดูหลักฐานจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ประเภทก้อน (bolus) เพื่อรักษาและฟื้นฟูนี้ได้ เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณสารเสริมที่สัตว์ได้รับต่อวันต้องไม่เกินที่กำหนด ผู้ผลิตจะต้องระบุปริมาณสูงสุดของสารเสริมที่สัตว์จะได้รับตลอดระยะเวลาที่ได้รับอาหารเป็นหน่วยต่อกิโลกรัม (สำหรับกรณีออกฤทธิ์ช้า) นอกเหนือจากนี้ การให้อาหารประเภทก้อนเพื่อการรักษาและฟื้นฟูควรให้สัตวแพทย์หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้กำหนดให้
                  2. ปรับปรุงบัญชรายชื่ออาหารบำรุงสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้ในการเลี้ยง
สัตว์ โดยในครั้งนี้เป็นการอนุญาตอาหารประเภทก้อนเพื่อรักษาและฟื้นฟู พร้อมเงื่อนไขการใช้เพิ่มเติม ดังนี้
                     - อาหารสัตว์ที่ช่วยลดปริมาณไอโอดีนในอาหารแมวกรณีมีภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่อง
                     - อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของอาหารที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอจากการเจ็บป่วยหรือในช่วงพักฟื้นสำหรับ สุนัขและแมว
                     - อาหารสัตว์ที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของร่างกายทำงานอย่างสม่ำเสมอ สำหรับสุกร และสัตว์กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ gut flora stabiliser ได้ 
                     - อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
                     - อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กสำหรับลูกสุกรและลูกวัวที่ขาดธาตุเหล็กหลังคลอด
                     - อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของสารอาหารในการช่วยบำรุงกีบเท้า เท้า และผิวหนังสำหรับม้า สัตว์เคี้ยวเอื้อง และสุกร
                     - อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของสารอาหาร เพื่อบำรุงระบบสืบพันธุ์ สำหรับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก
                     - อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของสารอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยให้ฟื้นตัวจากแข่งจันสำหรับม้า
                   ทั้งกฏระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศใน EU official Journal (ประกาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557) และอนุโลมให้อาหารสัตว์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิม กฏระเบียบ (EC) No 767/2009 อนุญาตให้วางจำหน่ายในตลาดEU ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2553 และผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 27 กรกฏาคม 2557 ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏระเบียบฉบับนี้ ให้สามารถวางจำหน่ายได้ต่อไปจนกว่าจะหมด หากอาหารสัตว์ดังกล่าวใช้สำหรับสัตว์ที่เลี้ยงในบ้านให้อนุโลมไปจนถึงวันที่ 27 มกราคม 2559 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:002:0003:0009:EN:PDFที่มา : มกอช./สปษ.บรัสเซลส์

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?