TH EN
A A A

สหรัฐฯ เตรียมปรับปรุงระบบการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก

3 กุมภาพันธ์ 2557   
                กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เตรียมปรับปรุงระบบการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก โดยให้ความสำคัญของการตรวจสอบไปที่ปัญหาความปลอดภัยอาหาร และย้ำให้ผู้ประกอบการแปรรูปช่วยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพในการผลิตอีกทางหนึ่ง คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,200 ล้านบาท) ภายในระยะเวลา 3 ปี และลดปัญหาผู้ป่วยจากอาหารเป็นพิษได้อย่างน้อย 5,000 รายต่อปี กระนั้นทิศทางของมาตรการดังกล่าวได้ถูกต่อต้านจากสหภาพแรงงานของ USDA เนื่องจากคาดว่าจะทำให้มีผู้ตกงานถึง 800 ตำแหน่ง
                ปัจจุบัน 73.7% ของโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกในสหรัฐฯ ถูกจัดอยู่ใน "ประเภท 1" หรือมีระดับความปลอดภัยอาหารอยู่ในระดับที่ดี และโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่มักมีมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อก่อโรคในอาหารได้ดีกว่าโรงงานขนาดเล็ก โดยพบปัญหาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella เพียง 0.7% ของโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ ในขณะที่โรงงานขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก พบที่สัดส่วน 8.1% และ 22% ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาการติดเชื้อ Salmonella ในปริมาณมาก ได้แก่เนื้อไก่ที่ตัดเป็นชิ้นด้วยเครื่องจักร และเนื้อไก่บด ซึ่งพบการปนเปื้อนเชื้อสูงถึง 81.5% และ 40.3% ตามลำดับ
 
 
ที่มา : TheMeatSite  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?