TH EN
A A A

EFSA ปรับโครงสร้างภายใน ชูนโยบาย

14 มกราคม 2557   
                เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ได้ปรับโครงสร้างภายในของสำนักงานคณะกรรมการด้านการประเมินความเสี่ยงและการให้ความช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์ (Directorate of Risk Assessment and Scientific Assistance: RASA) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สำนักงานคณะกรรมการหลักในสังกัดของ EFSA
                การปรับโครงสร้างภายในของ RASA ในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบาย "One Health" ที่เป็นการผนวกแนวทางการปฏิบัติและความร่วมมือด้านสุขภาพมนุษย์ สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การรวบรวมและจัดสรรเครื่องมือและทรัพยากร ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรองรับและสนับสนุนการทำงานของ EFSA เช่น การดำเนินโครงการ และการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนการให้คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์ของ EFSA ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องผู้บริโภคจำนวนกว่า 500 ล้านคนในสหภาพยุโรป
                ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.efsa.europa.eu/en/efsawho/efsastructure.htm
 
 
ที่มา : AllAboutFeed/EFSA  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?