TH EN
A A A

แคนาดาบังคับใช้ระเบียบอาหารสัตว์ฉบับใหม่แล้ว

20 กรกฎาคม 2550   
             ระเบียบใหม่ของแคนาดาเรื่องการห้ามใช้ส่วนที่มีความเสี่ยงในวัว SRM  ต่อการติดเชื้อวัวบ้าทั้งในอาหารสัตว์ทุกชนิด อาหารสัตว์เลี้ยงทุกชนิด และในปุ๋ยเริ่มบังคับใช้แล้วสัปดาห์ที่แล้ว  เพื่อหวังกำจัดโอกาสของการติดเชื้อวัวบ้าในแคนาดาโดยสิ้นเชิง
            ภายใต้ระเบียบใหม่นี้ ผู้ผลิตไม่สามารถใช้ผลิตภัณพ์จากสัตว์ที่มีส่วนประกอบ  SRM ใดๆ ในการเลี้ยงสัตว์ โรงชำแหละจะต้องสามารถระบุแยกแยะ SRM ได้ เพื่อที่จะสามารถมั่นใจได้ว่า  SRM ไม่เข้าสู่ระบบอาหารสัตว์  ต้องมีใบอนุญาตจากสำนักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดาหรือ CFIA ในการถือครอง  ขนส่ง และทิ้งซากสัตว์และเนื้อเยื่อส่วนที่กำหนดไว้ 
            กระทรวงเกษตรของแคนาดาระบุว่าระเบียบใหม่นี้จะสามารถควบคุม SRM ไม่ให้เข้าสู่ระบบอาหารสัตว์ได้  ระเบียบนี้ได้เริ่มแนะนำเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท้องถิ่น กลุ่มอุตสาหกรรม สมาคมผู้เลี้ยงวัว สภาเนื้อได้ มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามระเบียบใหม่นี้
ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือ OIE เพิ่งประกาศให้การรับรองแคนาดาเป็นประเทศ “BSE Controlled Risk Country”
และเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการทิ้ง SRM  รัฐบาลได้ลงทุน 80 ล้านดอลลาร์ในแผนงานกำจัด SRM ระดับท้องถิ่น โดยรัฐบาลกลางให้การสนับสนุน 60 % และส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้สร้างเสร็จเป็นส่วนใหญ่แล้ว
 
ที่มา  : Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?