TH EN
A A A

เวียดนามต้องการนำเข้ากุ้ง

19 กรกฎาคม 2550   
             การส่งออกสินค้าประมงของเวียดนามได้เพิ่มอย่างมากในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา  แต่โรงงานแปรรูปในเวียดนามเองดำเนินการเพียง 30-50% ของขีดความสามารถทั้งหมดเนื่องจากขาดวัตถุดิบ  สมาคมผู้แปรรูปและส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามกล่าวว่า ได้นำเสนอรัฐบาลเวียดนามให้อนุญาตนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศเพื่อแปรรูปในเวียดนามก่อนส่งออก
 
ที่มา  :  Vietnamnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?