TH EN
A A A

อียูออกมาตรการใหม่ควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาในไก่เนื้อ

19 กรกฎาคม 2550    4885 ครั้ง
              คณะกรรมาธิการยุโรปได้ยกเลิกระเบียบเดิมและออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับการควบคุมเชื้อซัลโมเนลลาในไก่เนื้อในสหภาพยุโรป มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2550 ดังนี้
• โรงงงานเลี้ยงสัตว์ปีกต้องมีการสุ่มตรวจเชื้อซัลโมเนลลา 3 สัปดาห์ก่อนส่งสัตว์ปีกไปยังโรงฆ่า
• หน่วยงานรับผิดชอบ (CA) ของประเทศสมาชิกจะต้องทำการสุ่มตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในสัตว์ปีก 10 % จากฝูงสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดอย่างน้อยที่สุด 1 ครั้งต่อปี (ปรับใช้กับโรงเลี้ยงที่มีสัตว์ปีกเกินกว่า 5,000 ตัว)
           โดยมีเป้าหมายเพื่อลดเชื้อ salmonella  enteritidis และ salmonella  typhimurium ในไก่เนื้อไม่ให้เกิน 1% ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554  เนื่องจากเชื้อทั้งสองชนิดตรวจพบบ่อยที่สุด คือ 40% ในเนื้อไก่ที่มีการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
            สหภาพยุโรปมีนโยบายที่จะทำให้สหภาพยุโรปเป็นเขตปลอดเชื้อซัลโมเนลลา หรือ Salmonella Zero  ภายในปี 2551 ภายใต้ข้อกำหนด  Salmonella absence in 25 grams กล่าวคือ หากมีการสุ่มตรวจตัวอย่างเนื้อไก่ดิบจำนวน 25 กรัมจะต้องปลอดเชื้อซัลโมเนลลาโดยสิ้นเชิง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2553 ดังนั้น ไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปสหภาพยุโรปควรเพิ่มความระมัดระวังการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
 
ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
 ประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?