TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเพิ่มรายการสารก่อภูมิแพ้ที่แนะนำให้ติดฉลาก

29 พฤศจิกายน 2556    4952 ครั้ง
                หน่วยงาน Consumer Affairs Agency (CAA) ของญี่ปุ่น ได้ประกาศปรับปรุงกฎระเบียบอาหารเรื่องสารก่อภูมิแพ้ โดยเพิ่มเติม งา (Sesame) และมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut) ลงในรายการสารก่อภูมิแพ้ที่แนะนำให้ระบุบนฉลาก (Recommended) ทำให้ในปัจจุบัน ญี่ปุ่นมีรายการสารก่อภูมิแพ้ทั้งหมด 27 รายการ แบ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่บังคับให้ติดฉลาก (Mandatory) 7 รายการ และสารก่อภูมิแพ้ที่แนะนำให้ติดฉลาก (Recommended) 20 รายการ
                มกอช. ขอให้ผู้ส่งออกไทยที่ส่งสินค้าอาหารไปยังประเทศญี่ปุ่น ปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อแนะนำการติดฉลากของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก CAA ได้ขอความร่วมมือจากผู้ส่งออกทุกประเทศ ให้ดำเนินการระบุรายการอาหารก่อภูมิแพ้ทุกชนิดบนฉลากสินค้า โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นประเภทบังคับหรือแนะนำ เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสของผู้ผลิตให้แก่ผู้บริโภคญี่ปุ่นได้รับทราบ และควรดำเนินการปรับปรุงฉลากอาหารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของญี่ปุ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557 ทั้งนี้คาดว่าญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบอาหารก่อภูมิแพ้ในอนาคต ขอให้ผู้ส่งออกติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
                ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://farrp.unl.edu/c/document_library/get_file?uuid=77c3494f-6568-42f3-b62c-f97d21eb2586&groupId=2103626&.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มเอเชีย 1 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โทร. 0-2561-2277 ต่อ 1324, 1328
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?