TH EN
A A A

ข้าวไทยพ้นข้อกล่าวหาปนเปื้อนจีเอ็มโอ

17 กรกฎาคม 2550   
            ตามที่หน่วยงาน CIQ นครกวางโจวตรวจพบสารบ่งชี้จีเอ็มโอในสินค้าข้าวจากไทยจำนวน 3 ล็อต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เจรจากับ AQSIQ พบว่า ไม่ใช่ข้าวไทยที่มีการปนเปื้อนของจีเอ็มโอ แต่มีสาเหตุมาจากการปลอมปนข้าวจากแหล่งอื่น ซึ่งเกิดจากระบบการจัดการภายในของผู้นำเข้าในประเทศจีน เบื้องต้นฝ่ายจีนกำลังหามาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
            ผลการตรวจสอบดังกล่าว กอปรกับคำยืนยันของฝ่ายไทยเรื่องนโยบายการควบคุมจีเอ็มโอที่เคร่งครัด โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรที่ผลิตเพื่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและสินค้าส่งออก ทำให้ฝ่ายจีนรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ล่าสุดได้อนุญาตให้มีการจำหน่ายข้าวทั้ง 3 ล็อตแล้ว
 
ที่มา  :  มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?