TH EN
A A A

ยูเครนปรับปรุงมาตรฐานอาหารให้สอดคล้องกับ EU

19 พฤศจิกายน 2556   
                
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหารของยูเครน กล่าวในงานประชุมนานาชาติด้านความปลอดภัยอาหาร "Reforming the Food Safety System in Ukraine: a Model for the Future" ว่า ขณะนี้ยูเครนได้ปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศกว่า 250 มาตรฐาน ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปแล้ว ทั้งเตรียมที่จะปรับปรุงมาตรฐานเพิ่มเติม 62 ฉบับ และกฎระเบียบด้านการเกษตรอีก 5 ฉบับ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เพื่อให้รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศที่กำลังยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับการผลิต ส่งเสริมการส่งออกและการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศที่ถือเป็นการเพิ่มรายได้ของภาครัฐด้วย
 
 
 
ที่มา : for-ua (19/11/56)
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?