TH EN
A A A

EU เตรียมบังคับใช้กฎระเบียบ COOL ในเนื้อสด 4 ประเภท

12 พฤศจิกายน 2556   

               
EU เตรียมประกาศให้ติดฉลาก COOL ตาม Commission Regulation (EC) 1169/2011 ในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร เนื้อสัตว์ปีก เนื้อแกะและเนื้อแพะ ซึ่งจะต้องระบุชื่อสมาชิก EU หรือประเทศที่ 3 ที่เป็นแหล่งกำเนิด (birth) ประเทศขุนสัตว์ (fattening) และประเทศที่ฆ่าสัตว์ (slaughtering) หรืออาจจะระบุเพียงประเทศเดียวได้หากทั้ง 3 ขั้นตอนเกิดขึ้นในประเทศเดียว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ระเบียบเรื่องการติดฉลากอาหารของ EU ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเรื่อง COOL นั้น แต่เดิมบังคับใช้ใน ผัก ผลไม้ น้ำมันมะกอก ผลิตภัณฑ์ประมง  ไข่ เนื้อวัว เนื้อลูกวัว เนื้อไก่ ไวน์ น้ำผึ้ง และสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีสัญลักษณ์ของ EU

                อนึ่งการติดฉลาก COOL แม้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหาร แต่ในทางกลับกันจะมีภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฉลาก ซึ่งผู้นำเข้าอาจจะมีการเรียกร้องให้ผู้ผลิตติดฉลากให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมเพื่อเตรียมรับการประกาศบังคับใช้ในปี 2557


ที่มา : สปษ.บรัสเซลส์/มกอช. (12/11/56)

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?