TH EN
A A A

EU อนุญาตให้ใช้ Food Additive ได้ในปลาหมักเกลือ

8 พฤศจิกายน 2556   

                EU ออกกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 1068/2013 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list food additives) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารในภาคผนวกที่ 2 (Annex II) ของกฎระเบียบ Regulation (EC) 1333/2008
                นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหภาพยุโรปอนุญาตเพิ่มเติมให้ใช้สาร diphosphates (E 450) triphosphates (E 451)และ polyphosphates (E 452) ในกระบวนการหมักปลาวงศ์ Gadidae ด้วยเกลือที่มีส่วนผสมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ในปลาหมักเกลือ ซึ่งจะส่งผลให้สีและรสชาติเปลี่ยนไป
                อนึ่งแม้ว่า EU จะยอมรับว่า สารทั้ง 3 รายการส่งผลกระทบในระดับต่ำมากต่อสุขภาพผู้บริโภคและสามารถกำจัดให้หมดไปด้วยวิธีล้างออกด้วยน้ำเปล่า แต่ผู้ประกอบการจะต้องระบุการใช้สารดังกล่าวบนฉลากรายชื่อส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตด้วย
                สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0058:0060:EN:PDF

 
 
 
ที่มา : สปษ.บรัสเซลส์ สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?