TH EN
A A A

บราซิลย้ำ! ไม่ได้ใช้คลอรีนล้างซากสัตว์ปีก

7 พฤศจิกายน 2556   

                สมาคมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของบราซิล (UBABEF) ได้ประกาศชี้แจงกรณีหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขอนามัยของรัสเซีย (Rosselkhoznadzor) แถลงต่อสื่อมวลชนหลังการเข้าตรวจโรงงานในประเทศของตนว่า การตรวจสอบน้ำที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ปีกพบการปนเปื้อนคลอรีนสูงกว่ามาตรฐานกำหนด และจะระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิล โดย UBABEF ยืนยันว่าไม่ได้ใช้สารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อซากสัตว์ปีก ทั้งน้ำดื่มในโรงฆ่าสัตว์ปีกนั้นก็มีปริมาณคลอรีนเป็นไปตามมาตรฐานของชองค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุขของบราซิล

                ทั้งนี้ UBABEF ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานของ Rosselkhoznadzor ว่าควรปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการกีดกันทางการค้าในฐานะที่รัสเซียเป็นสมาชิก WTO

 

ที่มา : TheMeatSite สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?