TH EN
A A A

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกสหรัฐฯ กังวลข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ EU

6 พฤศจิกายน 2556   

               
ภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกยังคงเป็นเสียงสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการเปิดตลาดการค้าเสรี ทว่าในกรณีการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนการค้าและลงทุน (TTTP)ระหว่าง สหรัฐฯ และ EU ภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกมีความกังวลว่าการเจรจาดังกล่าวจะส่งผลจริงต่อการเปิดตลาดสินค้าสัตว์ปีกไปยังตลาด EU หรือไม่ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2540 สหรัฐฯ ถูกกีดกันการค้าสัตว์ปีกโดยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีทั้งที่มีและไม่มีข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์จาก EU มาตลอด 17 ปี ซึ่งถ้าปัจจุบันสหรัฐฯ สามารถส่งออกสัตว์ปีกไปจำหน่ายยัง EU ได้ ก็จะมีมูลค่ามากกว่าปีละ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (18,750 ล้านบาท) และด้วยมูลค่าการส่งออกดังกล่าวจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่กระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

                ที่ผ่านมา การเจรจาความตกลง “Equivalency Negotiations”ระหว่าง สหรัฐฯ - EU ประเด็นที่มีความยากลำบากในการเจรจามากที่สุด ก็คือการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดตลาดสินค้าสัตว์ปีกของสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะยืนยันว่าระบบของ USDA สามารถรับประกันสินค้าว่ามีความปลอดภัย และ EU ก็ไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่เป็นเหตุเป็นผลมาขัดแย้ง แต่ทว่า EU ก็ยังออกมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ และจากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกวิตกกังวลว่า EU จะกีดกันการนำเข้าสินค้าที่อาจแข็งขันกับสินค้าภายใน EU เอง และจะไม่จริงใจปฏิบัติตามความตกลงฯ ที่จะเกิดขึ้น

 


ที่มา : ThePoultrysite (06/11/56)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?