TH EN
A A A

คาดเกาหลีใต้อนุญาตใช้สาร Zilpaterol ต้นปี 57

6 พฤศจิกายน 2556   

                ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กระทรวงอาหาร เกาหลีใต้ กล่าวถึงผลการประเมินความเสี่ยงของสาร Zilpaterol ที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ หลังบริษัท MSD Animal Health Korea ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Merck ผู้ผลิตสารดังกล่าวในชื่อทางการค้า Zilmax เรียกร้องให้ทางการดำเนินการประเมินผลกระทบของสารดังกล่าว โดยพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถกำหนดค่าการตกค้าง ทำให้มีแนวโน้มว่าสาร Zilpaterol อาจจะยกเลิกการห้ามจำหน่ายในเกาหลีใต้ประมาณช่วงต้นปี 2557

                ปัจจุบันสหรัฐฯ กำหนดค่าการตกค้างของสารดังกล่าวไว้ที่ 12 ppb (ส่วนในพันล้านส่วน; ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) ในตับของโค และญี่ปุ่นกำหนดที่ 10 ppb ในกล้ามเนื้อของโค แต่หลายประเทศยังคงมีความวิตกกังวลในการใช้สารชนิดนี้ เนื่องจากมีหลักฐานบ่งชี้ว่าทำให้สัตว์มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยผู้ประกอบการบางรายยังคงยืนยันจะไม่จำหน่ายหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านการใช้สาร Zipaterol จนกว่าประเทศในเอเชียและประเทศคู่ค้าสำคัญอื่นๆ จะอนุญาตให้จำหน่ายในท้องตลาด

                 การกำหนดค่าการตกค้างของสาร Zilpaterol ของเกาหลีใต้ จะดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมจากการพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก FAO/WHO ด้านวัตถุเจือปนอาหาร (JECFA) ในเดือนธันวาคม 2556 อนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม2556 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้ระงับการนำเข้าเนื้อโคบางส่วนจากสหรัฐฯ เนื่องจากพบสาร Zilpaterol

โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=11622

 

ที่มา : AllAboutFeed (06/11/56)

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?