TH EN
A A A

EU เตรียมปรับกฎหมายอนุญาตให้ใช้แมลงเป็นอาหารสัตว์

1 พฤศจิกายน 2556   
               
จากความสนใจที่เพิ่มสูงขึ้นในการใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกในการผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากแมลงหลากหลายสายพันธุ์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เปรียบเทียบกับวัตถุดิบโปรตีนอาหารสัตว์ทั่วไป อีกทั้งสามารถเลี้ยงโดยใช้วัสดุขยะอินทรีย์ ซึ่งสามารถลดของเสียในกระบวนการผลิตลงได้ถึง 60% และยังนำของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาเป็นปุ๋ยได้อีก EU จึงได้มีโครงการ PROteINSECT ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรวิจัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม (FERA) สหราชอาณาจักร ศึกษา วิจัยประสิทธิภาพของแมลงในการเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืน ปลอดภัย และประหยัดในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อประกอบการปรับแก้ไขกฎหมายอนุญาตให้ใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์ในอนาคต ซึ่งกฎหมายของ EU ในปัจจุบันห้ามใช้โปรตีนที่ได้จากแมลงในอาหารสัตว์ ยกเว้นให้ใช้ได้ในอาหารปลาและหอยเท่านั้น
 
 
ที่มา : Allaboutfeed (01/11/56)
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?