TH EN
A A A

EU ปรับค่าสารตกค้างที่อนุญาตและการสุ่มตรวจสาร Histamine ในน้ำปลา

1 พฤศจิกายน 2556   
               
EU ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 1019/2013 of 23 October 2013 แก้ไขใน Annex I to Regulation (EC) No 2073/2005 เพื่อปรับค่าตกค้างของสาร Histamine ในน้ำปลา ซึ่ง ดังนี้

                1. กำหนดปรับค่าปริมาณสารตกค้างที่อนุญาต ของสาร Histamine ในน้ำปลาเป็น ๔๐๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากเดิมที่ระดับ 100 – 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานของ Codex และผลงานวิจัยของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA)

                2. กำหนดให้สุ่มตรวจ Histamine ในน้ำปลา เพียง 1 ตัวอย่าง จากเดิมที่เคยกำหนดให้สุ่มตรวจ 9 ตัวอย่าง แต่ถ้าหากพบว่ามีค่าตกค้างสูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็จะถือว่า สินค้าทั้งหมด (whole batch) มีการปนเปื้อนและไม่ถูกสุขอนามัย

                3. กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันภายหลังจากที่มีการประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2556)


 สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:282:0046:0047:EN:PDF


            
อนึ่งในปี 2556 ไทยไม่เคยถูกตรวจพบสาร Histamine ในน้ำปลาเกินกว่าค่าอนุญาตที่ EU กำหนดไว้ 20131030
 

 
ที่มา : สปษ.บรัสเซลส์/มกอช. (01/11/56)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?