TH EN
A A A

ข้อเสนอกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ใหม่ของอียู

13 กรกฎาคม 2550    4835 ครั้ง
              กลางเดือนมิถุนายน 2550 คณะมนตรีเกษตรของสหภาพยุโรปเสนอปรับใช้กฎระเบียบการผลิตและติดฉลากเสินค้ากษตรอินทรีย์ใหม่เพือ่ทดแทนระเบียบเดิม สรุปสาระสำคัญดังนี้
• การกำหนด หลักการ เป้าหมาย กฎระเบียบการผลิตสำหรับการทำฟาร์มอินทรีย์ที่ชัดเจนมากขึ้น และมีการปรับใช้หลักการและเป้าหมายในทุกขั้นตอนและกระบวนการผลิต โดยรวมถึงสินค้าปศุสัตว์ สัตว์น้ำเพาะเลี้ยง พืชอาหารสัตว์ และอาหารอินทรีย์ทั้งหมด
• การทำให้กฎระเบียบเกี่ยวกับ GMO กระจ่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะ ยังคงห้ามใช้สินค้า GMOในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ ระดับการกำหนดทั่วไปของการปนเปื้อนอย่างไม่ได้ตั้งใจของ GMO ที่ได้รับอนุญาตเท่ากับ 0.9% จะนำมาปรับใช้กับสินค้าอาหารอินทรีย์ด้วย (แม้ว่าบางประเทศสมาชิกเรียกร้องและต้องการให้กำหนดไว้ที่ 0.1% เท่านั้น)
• การกำหนดการใช้เครื่องหมายหรือโลโก้เกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ยังคงสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องหมายภายในประเทศสมาชิกหรือของภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมแนวคิดร่วมเกี่ยวกับการผลิตอินทรีย์ และไม่มีการห้ามมาตรฐานของเอกชนที่มีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่า
• การติดฉลากอาหารอินทรีย์สามารถกระทำได้ เมื่อมีส่วนประกอบอินทรีย์มากกว่า 95% และอนุญาตให้สินค้าที่ไม่ใช่อินทรีย์ สามารถระบุส่วนผสมอินทรีย์บนรายการส่วนผสมอาหารเท่านั้น
• กฎระเบียบใหม่นี้ ยังไม่รวมถึงสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร โดยแต่ละประเทศสมาชิกสามารถกำหนดกฎระเบียบเองได้ ทั้งนี้  สหภาพยุโรปจะทบทวนในเรื่องดังกล่าวในระดับสหภาพฯ อีกครั้งในปี 2554
• การกำหนดการควบคุมเพิ่มเติมโดยใช้ฐานความเสี่ยงมาปรับใช้ โดยทำให้อยู่ในแนวเดียวกับระบบการควบคุมอาหารและอาหารสัตว์อย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรป  แต่ยังคงการควบคุมเฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรอาหารอินทรีย์
• กำหนดระบบการนำเข้าอย่างถาวรขึ้นใหม่ โดยอนุญาตให้ประเทศที่สามารถส่งออกมายังตลาดสหภาพยุโรปได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับผู้ผลิตของสหภาพยุโรป
• กำหนดการระบุแหล่งที่มา ซึ่งสินค้าอินทรีย์ได้มีการผลิต รวมถึงสินค้านำเข้าที่ใช้เครื่องหมายเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป
• กำหนดกฎระเบียบเพิ่มเติมว่าด้วยเรื่อง สัตว์น้ำเพาะเลี้ยง ไวน์ สาหร่าย และเชื้อหมักอินทรีย์
• กำหนดให้การขออนุญาตใช้สารใหม่ๆ เป็นไปอย่างเปิดเผย (ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการสารที่ใช้ในการผลิตอินทรีย์)
หากข้อเสนอระเบียบดังกล่าวผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการของสหภาพยุโรปจะสามารถเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2550
 
ที่มา  : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?