TH EN
A A A

EU อนุมัติสาร cypermethrin สำหรับการผลิตยาฆ่าแมลงประเภท 8

22 ตุลาคม 2556   

                เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 EU ได้ออกกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 945/2013 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 อนุมัติให้สาร cypermethrin เป็นสารออกฤทธิ์สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงประเภท 8 ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการวางจำหน่ายและการใช้ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงในตลาดสหภาพฯ ที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556  ดังนี้

                 1.  มาตรา 89(1) ของกฎระเบียบ Regulation (EU) No 528/2012 ได้มีการกำหนดให้ดำเนินโครงการ work programme อย่างต่อเนื่องสำหรับระบบการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง (biocidal products) ทั้งหมด ตามที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 16(2) ของ Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงในตลาด โดยกำหนดให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

                 2. กฎระเบียบ Comission Regulation (EC) No 1451/2007 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เกี่ยวกับโครงการ work programme 10 ปี ระยะที่ 2 ได้กำหนดให้มีบัญชีรายชื่อสารออกฤทธิ์ที่จะต้องได้รับการประเมินความเป็นไปได้ในการรวมสารออกฤทธิ์ดังกล่าวให้อยู่ในภาคผนวก I, IA หรือ IB ของ Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council ซึ่งรวมถึงสาร cypermethrin ด้วย

                 3. สาร cypermethrin ได้รับการประเมินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 11(2) ของ Directive 98/8/EC เพื่อใช้ในสินค้าประเภท 8 (product-type 8) คือเป็นสารเคมีเพื่อป้องกันไม้จากการสูญเสียตามธรรมชาติหรือสารกันบูดไม้ (wood preservatives)

                 4. คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาทบทวนรายงานของ Competent Authority และรายงานการประเมิน(assessment report) ของคณะกรรมการด้านผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 จึงอนุมัติให้สาร cypermethrin เป็นสารออกฤทธิ์สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงประเภท 8 ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของกฎระเบียบ Regulation (EU) No 945/2013

                5. กฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากประกาศลงใน Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2556) การอนุมัติให้ใช้สาร cypermethrin นี้ อนุมัติเฉพาะในกรณีที่ใช้เป็นสารออกฤทธิ์สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ biocidal products ที่จัดอยู่ใน product-type 8 ซึ่งสาร cypermethrin นี้จะสามารถใช้ในการป้องกันเนื้อไม้จากการสูญเสียตามธรรมชาติและช่วยรักษาเนื้อไม้ นับตั้งแต่ขั้นตอนการเลื่อยไม้จนกระทั่งการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยสารนี้จะควบคุมและป้องกันสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงแมลง ที่จะมาทำลายเนื้อไม้ให้เสื่อมสภาพ หรือทำให้ไม้ผิดรูปผิดร่างหรือเสียโฉม

 


ที่มา : ThaiEurope.net (22/10/56)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?