TH EN
A A A

EU เตรียมทบทวนกฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์

16 ตุลาคม 2556   

                สหภาพยุโรปพร้อมตอบรับการขยายตัวของการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป โดยเตรียมทบทวนกฎระเบียบที่ใช้ตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ตั้งแต่ 2547 เนื่องจากฉบับเดิมถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งยังเป็นการปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาพบว่าบางประเทศยังไม่สามารถกำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานรับรองภาคเอกชน (Control Bodies: CBs) ได้ดีพอ ทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะการรับรองการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) สินค้าอินทรีย์ที่ผลิตในประเทศ ซึ่งหากเป็นสินค้าที่มาจากประเทศที่สามจะยิ่งทำให้การตรวจสอบย้อนกลับเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

                การทบทวนกฎระเบียบดังกล่าวจะมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลักได้แก่
                 1. การบังคับ (enforcement) และติดตาม (monitoring) การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์และการติดฉลาก (labelling)
                 2. การจัดตั้งมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติเพื่อประโยชน์ทางการค้า
                 3. ผลกระทบจากเมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (GM) ต่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

                ทั้งนี้ ข้อเสนอปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2557 จากนั้นจะผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยุโรป รัฐสภา และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป โดยอาจพร้อมบังคับใช้ได้ประมาณช่วงปลายปี 2559-2560

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ สรุปโดย : มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?