TH EN
A A A

ลาวให้ความสำคัญการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

10 ตุลาคม 2556   
                กรมปลูกฝัง (Department of Agriculture เทียบเท่ากรมวิชาการเกษตรของไทย) กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกาศมาตรการด้านความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรทั้งสำหรับบริโภคในประเทศและส่งออก โดยมุ่งเน้นการควบคุมใน 4 หัวข้อหลักได้แก่ การเกษตรอินทรีย์ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ และการผลิตพืชผักเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ปกป้องสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต
                เกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของกรมปลูกฝัง จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตที่ใช้สารเคมี และสามารถขายผลผลิตปลอดสารพิษในราคาสูงขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรและกลุ่มบริษัทผู้ผลิตในเขตเวียงจันทน์และจังหวัดต่างๆ ได้ขยายการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการผลผลิตปลอดภัยของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังพบว่า แนวทางการผลิตนี้เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศลาว เนื่องจากเกษตรกรในชนบทยังคงใช้ระบบการผลิตที่ปลอดสารเคมีดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาในอดีต
                ทั้งนี้ กรมปลูกฝังได้ออกแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองสำหรับผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 2 แบบ ได้แก่ Lao Organic และ Lao Good Agriculture โดยมีผู้ผลิตและกลุ่มเกษตรกรบางรายที่ได้รับเครื่องหมายรับรองแล้ว และคาดว่าจะมีผู้ผลิตที่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
 
 
 
ที่มา : Vientiane Times สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?