TH EN
A A A

แอฟริกาใต้เพิ่มอัตราภาษีไก่นำเข้า

3 ตุลาคม 2556   

                แอฟริกาใต้เพิ่มภาษีการนำเข้าสัตว์ปีกจากต่างประเทศขึ้นถึง 82 % เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของราคา ซึ่งอัตราภาษีใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน โดยสินค้าสัตว์ปีกที่นิยมบิโภคโดยผู้มีรายได้สูงจะมีการจัดเก็บภาษีสูงกว่าสินค้าสัตว์ปีกที่บริโภคโดยผู้มีรายได้ต่ำ นโยบายนี้เป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก ภายในประเทศ ยกตัวอย่าง ไก่ทั้งตัว (whole birds) ภาษีนำเข้า โดยอัตราภาษีสำหรับสัตว์ปีกนั้น เพิ่มขึ้นจาก 27% เป็น 82 % ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดตามข้อกำหนดของ WTO หรือ เนื้อไก่ไม่ติดกระดูก ภาษีเพิ่มจาก 5% เป็น 12 % ส่วนซากไก่และเครื่องใน ซึ่งเป็นสินค้าบริโภคของผู้มีรายได้ต่ำ ภาษีจะเพิ่มจาก 27% เป็น 30%และ 31% ตามลำดับ ซึ่งอัตราภาษีใหม่นี้ จะใช้กับประเทศคู่ค้าทุกประเทศที่ทำการส่งออกสัตว์ปีก ยกเว้น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันที่มา : The Poulty Site(03/10/56)

 

 

 

 

 


 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?