TH EN
A A A

USFDA เผยแพร่คู่มือการใช้สีผสมในอาหารสัตว์

1 ตุลาคม 2556   
                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) เผยแพร่คู่มือการใช้สีผสมในอาหารสัตว์สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยคู่มือดังกล่าวมีคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการใช้สีผสมอาหารสัตว์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2554 และจะสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
                สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่
http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/GuidanceforIndustry/UCM369965.pdf
 
 
ที่มา : AllAboutFeed/USFDA สรุปโดย : มกอช.

 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?