TH EN
A A A

ไทยออกร่างประกาศการแสดงข้อความ พรีเมียมบนฉลากอาหาร

26 กันยายน 2556    4848 ครั้ง

                เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ไทยได้ออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องการแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร สรุปสาระสำคัญดังนี้
                1. พรีเมียม หมายถึง ข้อความที่แสดงคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหาร ประเภทเดียวกันโดยทั่วไป
                2. การแสดงข้อความ “พรีเมียม” ต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                3. อาหารที่แสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลาก ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
                   3.1 จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
                   3.2 มีระบบตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตและระบบตามสอบสินค้า สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
                   3.3 สถานที่ผลิตวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ต้องผ่านการตรวจประเมิน GAP และ GMP มีระบบ HACCP ตามมาตรฐาน Codex หรือ ISO 22000 หรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับริง
                   3.4 ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีคุณภาพมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงข้อความ “พรีเมียม” ดังนี้
                         - ผ่านการรับรองด้านเกษตรอินทรีย์ จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรอง
                        - ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกระทรวงพาณิชย์
                        - ใช้วัตถุดิบหรือส่วนผสมหลักที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานที่พิเศษกว่าวัตถุดิบโดยทั่วไป
                        - ผ่านกระบวนการผลิตเฉพาะที่ทำให้อาหารมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากอาหารประเภทเดียวกันโดยทั่วไป
                4. ให้ผู้ประกอบการอาหารที่แสดงข้อความว่า “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้
                5. ร่างประกาศฉบับนี้ได้เปิดรับข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2556 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก : http://www.sfs.fi/files/3438/GSPSNTHA217.pdf

 


ที่มา : มกอช.

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?