TH EN
A A A

FAO ดำเนินโครงการฉุกเฉินเพื่อรับมือไข้หวัดนก H7N9 ในเอเชียแปซิฟิก

24 กันยายน 2556   

                องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมมือกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ดำเนินโครงการริเริ่มจำนวน 2 โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก H7N9 ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง โครงการของ FAO มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบาดวิทยา การเฝ้าระวังและการตรวจวินิจฉัย รวมถึงการจัดการความเสี่ยง ทั้งการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ การสื่อสารความเสี่ยง การประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) และเอเชียใต้ (SAARC) และระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพสัตว์กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข
                โรคไข้หวัดนก H7N9 เกิดการระบาดเป็นวงกว้างในประเทศจีนเมื่อต้นปี 2556 โดยจากรายงานของ OIE เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 มีผู้ป่วยเฉพาะในจีนถึง 135 ราย เสียชีวิต 44 ราย หน่วยงาน FAO ให้ความเห็นว่า ขณะนี้พื้นที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใต้ ยังคงมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว ทั้งเชื้อสายพันธุ์อื่นที่ปัจจุบันเป็นเชื้อมีความรุนแรงระดับต่ำ ก็ยังสามารถกลายพันธุ์เป็นเชื้อสายพันธุ์ก่อโรครุนแรงได้อีกด้วย

 

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?