TH EN
A A A

แคนาดาเตรียมเพิ่มข้อกำหนดการติดฉลากอาหารฮาลาล

23 กันยายน 2556    4824 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 เว็บไซต์ HalalFocus รายงานว่า แคนาดากำลังจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีข้อกำหนดการติดฉลากอาหารฮาลาล หลังหน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ได้ประกาศร่างปรับปรุงกฎระเบียบ Food and Drug Regulations (FDR) เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อเพิ่มเติมข้อกำหนด "ฮาลาล" ต่อท้ายกฎระเบียบเดิมที่มีข้อกำหนดเฉพาะอาหาร "โคเชอร์" ของชาวยิว โดยที่ CFIA จะให้อำนาจแก่องค์กรศาสนาที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของฮาลาล ซึ่งแตกต่างกับการรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ CFIA เป็นผู้ควบคุมตรวจสอบหน่วยงานที่ออกใบรับรองโดยตรง
               ทั้งนี้ ร่างปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย และหากประกาศบังคับใช้แล้ว จะมีรฟะยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับการติดฉลากให้เป็นไปตามมาตรฐานให้เป็นเวลา 2 ปี
 
 
ที่มา : HalalFocus สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?