TH EN
A A A

สหรัฐฯ ยกเลิกภาษี AD กุ้งเวียดนาม

23 กันยายน 2556   

                กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ประกาศยกเลิกการใช้ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping Tax) สำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งจากเวียดนามซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2547 ที่อัตรา 4.7% หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาข้อมูลการส่งออกของเวียดนามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึงมกราคม 2555

                การยกเลิกภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดดังกล่าว จะมีผลให้ผู้ประกอบการส่งออกของเวียดนามจำนวน 33 ราย สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งไปยังสหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 0% เป็นระยะเวลา 2 ปี จนกว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้ง

                ปัจจุบันกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งจากเวียดนามได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในสหรัฐฯ เนื่องจากมีขนาดที่เหมาะสม และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เฉพาะช่วง 7 เดือนแรกของปี 2556 เวียดนามสามารถส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ เป็นมูลค่าสูงถึง 337.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 11,000 ล้านบาท) คิดเป็น 24% ของมูลค่าการส่งออกกุ้งทั้งหมดของเวียดนาม

 

ที่มา : กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (Agroviet)

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?