TH EN
A A A

เม็กซิโกพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H7N3

6 กันยายน 2556   

                เม็กซิโก พบการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N3 โดยพบในฝูงนกกระทาในหมู่บ้าน และในฟาร์มเลี้ยงไก่ โดยสัตว์แพทย์ของเม็กซิโกได้ส่งรายงานการเฝ้าติดตามต่อ OIE
1. การระบาดรอบแรก
 -  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 มีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก H7N3 ในหมู่บ้านเล็กๆในเมือง Valle de Santiago ของรัฐ Guanajuarto ซึ่งถูกพบในฝูงนกกระทา ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
2. การระบาดรอบสอง
 -  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ตรวจพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มเลี้ยงไก่ 10,000 เล้า ในเมือง Lagos de Moreno ที่รัฐ Jalisco ซึ่งยังไม่มีการรายงานตัวเลขที่แน่นอน ซึ่งอยู่ในขั้นดำเนินการ
                ตามรายงาน ได้มีการใช้มาตรการต่างๆที่ได้ออกมาใช้ก่อนหน้านี้ รวมถึงการใช้วัคซีนป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคในระดับประเทศ


 

ที่มา : The poultry site สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?