TH EN
A A A

EU ปรับเพิ่มค่าตกค้างของสาร Yessotoxin ในหอยสองฝาที่มีชีวิต

28 สิงหาคม 2556    4842 ครั้ง

                สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 786/2013 เพื่อแก้ไขปรับปรุง Annex III ของ Regulation (EC) No 853/2004 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ว่าด้วยการปรับค่าตกค้างของสาร Yessotoxins ในหอยสองฝามีชีวิตเพื่อการบริโภค จากเดิม 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพิ่มเป็น 3.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิจัยของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ว่าสารดังกล่าวไม่มีผลร้ายแรงต่อร่างกาย ประกอบกับการที่ CODEX Committee ได้มีมติให้ถอนสารดังกล่าวออกจากกลุ่มสารพิษของสิ่งมีชีวิตทางทะเล (marine biotoxins) ที่กำหนดให้ตรวจหาการปนเปื้อนในระดับสากล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555

                ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วัน ภายหลังจากประกาศใน EU Official Journal อ่านข่าวย้อนหลังได้ที่ http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=11147

 

ที่มา : มกอช./สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ สรุปโดย : มกอช.

 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?