TH EN
A A A

เวเนซูเอล่านำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจำนวนมาก

9 กรกฎาคม 2550   
             
เวเนซูเอล่าจะนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ 45,000 ตันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอRafael Oropeza ระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้เห็นชอบให้นำเข้าไข่ 90,000 ตันจากโคลัมเบียเช่นกัน  การนำเข้าดังกล่าวนี้จำเป็นเนื่องจากความต้องการภายในประเทศเพิ่ม 35% ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมา  ผู้ผลิตภายในประเทศก็ระบุว่าได้ผลิตเต็มขีดความสามารถแล้ว ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพี่มขึ้นอย่างมากได้
 
ที่มา  : World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?