TH EN
A A A

EU ปรับปรุงข้อกำหนดด้านสุขภาพสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงในสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์

19 สิงหาคม 2556   
                EU ได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Decision 2013/417/EU of 31 July 2013 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดด้านสุขภาพสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงในสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ภายใต้ Directive 2002/99/EC ภาคผนวกที่ III ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ทั้งที่ผลิตใน EU และที่นำเข้าจากประเทศที่สาม โดยสอดคล้องตาม OIE Terrestrial Code ซึ่งในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพสัตว์ 3 รายการ ดังนี้
                    1. ให้เพิ่มชนิดของกระบวนการ (treatment) ที่สามารถช่วยระงับเชื้อไวรัสของโรคปากและเท้าเปื่อยได้ในเนื้อสัตว์
                    2. ให้เปลี่ยนชื่อโรค “sheep and goat plague” เป็น “rinderpest” หรือที่เรียกในภาษาฝรั่งเศส ว่า “peste des petits ruminants”
                    3. ให้ลบหัวข้อหมายเลข “1” ออก รวมถึงลบคำว่า “MEAT” ที่อยู่นำหน้าคำว่า “Treatment for milk” และให้แทนด้วยคำว่า “Milk”
                ทั้งนี้ กฎระเบียบจะมีผลบังคับปรับใช้ในวันที่ประกาศใน  EU Official Journal เป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2556) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:206:0013:0015:EN:PDF

 
 
ที่มา : EU สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?